FaceBook  Twitter  

Aanvaarding van de contractuele voorwaarden
De volgende ( "Contract termen") zijn voorwaarden uit een wettelijke overeenkomst tussen u en Import-vitamins, ( " Import-vitamins "). Door de toegang tot, surfen en / of het gebruik van deze site, erkent u dat u deze hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat, gebonden te zijn aan deze voorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wet-en regelgeving, inclusief de export en exportcontrole-en regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site. Het materiaal op deze site is beschermd door de wet, inclusief maar niet beperkt tot,  Copyright wetten en internationale verdragen. Deze site wordt beheerd door Import-vitamins vanuit haar kantoor. Import-vitamins doet geen toezegging dat materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en de toegang ertoe vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is, of verboden. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze site vanuit andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetten.

Gebruiker dient altijd contact op te nemen met een professional uit de gezondheidszorg, alvorens het in nemen van voeding, voedingswaarde, kruiden of homeopathische supplement. Import-vitamins garandeert niet en zijn niet aansprakelijk voor informatie die in deze site ten aanzien van aanbevelingen en ten aanzien van toepassingen voor elke en alle gezondheidsdoeleinden. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als leidraad, bespreek voor het gebruik van een supplementen dit met een professional uit de gezondheidszorg. Voedingssupplementen zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Raadpleeg een professional uit de gezondheidszorg vóór de aanvang van elk dieet, de uitoefening of de suppletie programma. Import-vitamins geeft geen waarborg of garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot producten of diensten die worden verkocht, met inbegrip van eventuele garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De informatie in deze online-site (de "Service") wordt gepresenteerd in de vorm van een samenvatting en alleen bedoelt om de consument een breed begrip en kennis van de gezondheidszorg te bieden. De gegevens mogen niet worden beschouwd als volledig en mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek, overleg of advies van uw arts of andere zorgverlener. De dienst is niet aanbevolen zelf management van gezondheidsproblemen. Informatie die wordt verkregen door het gebruik van de diensten is niet volledig en dekt niet alle ziekten, aandoeningen, lichamelijke omstandigheden of hun behandeling. Mocht u nog gezondheidszorggerelateerde vragen hebben, bel of raadpleeg uw arts of andere zorgverstrekker. U moet medisch advies niet negeren of uitstellen bij het zoeken naar iets dat u hier hebt gelezen.

De informatie wordt verzameld uit verschillende bronnen ( "Informatie verstrekkers'). Noch Import-vitamins, noch enig andere Informatie verstrekkers is verantwoordelijk voor de gegevens die hierin worden verstrekt op grond van een theorie en kan niet gebruikt worden voor aansprakelijkheid of schadevergoeding. Aansprakelijkheid van Import-vitamins of zijn Informatie verstrekkers, in voorkomend geval, voor schade (waaronder, zonder beperking, aansprakelijkheid welke het gevolg is van contractbreuk, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, onrechtmatige daad of octrooi of een schending van het auteursrecht) mag niet hoger zijn dan de vergoedingen die worden betaald door de gebruiker voor de specifieke informatie of dienst. In geen geval kan Import-vitamins of Informatie verstrekkers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan andere dan het hierboven genoemde bedrag, en alle andere schade, direct of indirect, speciale, incidentele, vervolg of bestraffende, worden hierbij uitgesloten, zelfs indien spraken is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Informatie die toegankelijk is via deze online site verstrekt "is" en zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel worden hierbij uitgesloten. Import-vitamins en zijn Informatie verstrekkers geven geen garantie ten aanzien van de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. Import-vitamins en informatie verstrekkers kunnen niet en geven geen garantie tegen mens en menselijke fouten, productie, vertragingen, onderbrekingen of verliezen, met inbegrip van het verlies van gegevens. Import-vitamins is niet verantwoordelijk voor de actualisering van de informatie hier, die kan worden achterhaald gebaseerd op de daaropvolgende medische ontwikkelingen.

De informatie in deze online-site (de "Service") wordt gepresenteerd in de vorm van een samenvatting en alleen bedoeld om de consument een breed begrip en kennis van de gezondheidszorg te voorzien. De gegevens mogen niet worden beschouwd als volledig en mag niet worden gebruikt in plaats van een bezoek, telefonische, overleg of advies van uw arts of andere zorgverlener. De dienst is niet aanbevolen zelfmanagement van gezondheidsproblemen. Informatie die wordt verkregen door het gebruik van de service is niet volledig en dekt niet alle ziekten, aandoeningen, lichamelijke omstandigheden of hun behandeling. Mocht u nog een gezondheidszorggerelateerde vraag hebben, raadpleeg uw arts of andere zorgverstrekker. U moet medisch advies nooit negeren of uitstellen bij het zoeken naar iets dat je hier hebt gelezen. Als u onder medische behandeling bent of een medicatie op recept gebruikt, moet u overleggen met uw arts over de gevolgen van Import-vitamins producten op uw gezondheid.

De Service is een online informatie-en communicatie-dienst die door Import-vitamins, onder voorbehoud van uw naleving van de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet, met inbegrip van alle regels verordening en overige informatie die beschikbaar is in het registratieproces en de Service ( "Informatie") en door middel van verwijzing in deze overeenkomst. Deze overeenkomst bestaat uit de Disclaimer hierboven uiteengezet, en op de voorwaarden hieronder uiteengezet, met inbegrip van alle overige Informatie.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van deze dienst. Door toegang tot of het gebruik van de dienst,  gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet en de contractvoorwaarden hierboven uiteengezet. Als je niet bereid bent om te worden gebonden door deze voorwaarden en condities en disclaimer, mag u zich geen toegang verschaffen of gebruik maken van deze diensten. Import-vitamins kan deze overeenkomst te allen tijde, deze wijzigingen en worden onmiddellijk van kracht op ofwel de terbeschikkingstelling van de gewijzigde overeenkomst of de melding. u gaat ermee akkoord om van deze overeenkomst periodiek op de hoogte te zijn van dergelijke wijzigingen en uw voortdurende toegang tot of het gebruik van deze diensten en wordt geacht akkoord  te gaan  van de gewijzigde overeenkomst.

3. Copyright, vergunningen, Gebruik Beperkingen zonder opgaaf van rede.
Het copyright van al het materiaal op deze Site is in het bezit van Import-vitamins of door de oorspronkelijke maker van het materiaal. Behalve zoals vermeld, geen van het materiaal mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Import-vitamins of de eigenaar van het auteursrecht. Elk onbevoegd gebruik van het materiaal op deze site is in strijd met het auteursrecht, merkenrecht wetten, de wet op de privacy en publiciteit, communicatie, regelgeving en statuten.

4. Beoordelingen.Import-vitamins kan niet alle beoordelingen  mededelingen en materialen geplaatst of geüpload naar de website controleren, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze mededelingen en materialen. Echter Import-vitamins behoudt zich het recht voor te blokkeren of te verwijderen alle communicatie of materialen

  • (A) beledigend, lasterlijk of obsceen
  • (B) bedrieglijke, misleidende of misleidend is
  • (C) in strijd met een auteursrecht, merkenrecht; Of ander intellectueel eigendomsrecht van een ander
  • (D) beledigende of anderszins onaanvaardbaar voor import-vitamins.

Eventuele berichten, tips, adviezen of andere informatie die in iedere discussie ruimte plaatsvinden moet niet worden opgevat als professioneel advies of instructie.

5. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord Import-vitamins te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen, haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, leveranciers en licentiegevers (gezamenlijk de "Service Providers") van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke honoraria van advocaten , Ten gevolge van een schending van deze overeenkomst of een activiteit met betrekking tot uw account (met inbegrip van nalatigheid of onrechtmatig gedrag) door u of enige andere persoon toegang tot de website met uw Service-account.

6. Rechten van derden. De bepalingen van paragraaf 5 (Vrijwaring) zijn ten behoeve van Import-vitamins en haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, leveranciers en licentiegevers. Elk van deze personen of entiteiten hebben het recht te stellen en de handhaving van deze bepalingen rechtstreeks tegen je voor eigen rekening.

7. Term; Beëindiging.
Deze overeenkomst vangt aan op uw toegang tot de website en / of voltooiing van het registratieproces. Deze overeenkomst kan worden beëindigd door Import-vitamins. zonder opgave van rede en op elk gewenst moment en om welke reden dan ook kan worden beëindigd door u na kennisgeving aan Import-vitamins. De bepalingen van de paragrafen 3 (Copyright, licentie, Gebruik Beperkingen en Indiening), 5 (Vrijwaring), 6 (derde partijen rechten) en 8 (Diversen) blijven eventuele beëindiging van deze overeenkomst.